Pristupnica za volontere

Postanite volonter Nacionalnog udruženja Alergija i ja


OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI:

Pre nego što sam popunio formular na ovoj web stranici predočeno mi je sledeće:

“Nacionalno udruženje za pomoć i podršku osobama sa alergijama, celijakijom i ostalim autoimunim bolestima sa ograničenjima u ishrani Alergija i ja” (u daljem tekstu: „NU Alergija i ja“), čije je sedište na adresi Novi Beograd, Milentija Popovića 64 , je rukovalac podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i, između ostalog, vodi bazu podataka o individualnim članovima NU Alergija i ja.

1. Svaka obrada podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti mora imati svoj pravni osnov. Pravni osnov je zakonsko ovlašćenje ili slobodno dat pristanak lica čiji se podaci obrađuju. Upoznat/a sam da je odredbom člana 19. stav 5. Zakona o udruženjima propisano da udruženje ima obavezu da vodi evidenciju o svojim članovima, te da iz tog razloga „NU Alergija i ja“ vodi posebnu evidenciju o individualnim članovima „NU Alergija i ja“u skladu sa Zakonom.

2. Ovo obaveštenje mi se daje u cilju zaštita moje privatnosti i ostalih prava i sloboda koje mi pripadaju i ovo se radi u mom najboljem interesu.

3. Jedan od osnovnih principa rada u „NU Alergija i ja“ je načelo poverljivosti.

4. Upoznat/a sam sa tim da će „NU Alergija i ja“ obrađivati podatak o mom zdravstvenom stanju i to podatak o tome od koje retke bolesti bolujem. Takođe sam upoznat/a sa tim da se podaci o zdravstvenom stanju mogu obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica i da bi ih „NU Alergija i ja“ mogao prikupljati, čuvati i obrađivati mora imati moju pismenu saglasnost. S tim u vezi izjavljujem da sam saglasan/na da „NU Alergija i ja“ obrađuje podatak o tome od koje retke bolesti bolujem u svrhu ostvarivanja jednog od mojih osnovnih prava i sloboda – slobode udruživanja, a sve u cilju da postanem individualni član „NU Alergija i ja“ u skladu sa Statutom „NU Alergija i ja“, sa kojim sam upoznat/a i koji prihvatam. Ovu saglasnost dajem svojom ozbiljnom, slobodnom i stvarnom voljom, bez ičije prisile, prinude i ni od kog nagovaran/a.

5. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka je ostvarivanje slobode udruživanja, ostvarivanje misije, vizije i ciljeva „NU Alergija i ja“ u skladu sa zakonom i Statutom „NU Alergija i ja“, umrežavanje sa drugim licima koja imaju iste probleme kao ja u cilju razmene iskustava i pružanja podrške.

6. Upoznat sam da „NU Alergija i ja“ podatke iz pristupnica može koristiti za izveštaje za donatore o broju članova/ica, za statističke izveštaje, te da se podaci takođe mogu koristiti i u naučnoistraživačke svrhe, s tim što u izveštajima i u istraživanju koji se prezentuje trećim licima neće i ne sme biti otkriven moj identitet.

7. Moji podaci o ličnosti u „NU Alergija i ja“ van ovog što mi je u ovom dokumentu predočeno se mogu obrađivati samo na osnovu mog dobrovoljnog slobodno datog pristanka u pisanoj formi, u posebnoj ispravi sačinjenoj za tu namenu.

8. Pristup i uvid u moje lične podatke imaće samo lica koja su na to ovlašćena Statutom „NU Alergija i ja“ i niko drugi van ove organizacije, izuzev ako ja za to dam posebnu pisanu saglasnost.

9. Pisanu saglasnost za obradu podataka mogu u svakom času opozvati, nakon čega „NU Alergija i ja“ neće smeti da obrađuje moje podatke o ličnosti. U slučaju opoziva nisam dužan/na da „NU Alergija i ja“ plaćam bilo kakve troškove, čak i ako su opravdani, niti da im plaćam štetu.

10. Upoznat/a sam da „NU Alergija i ja“ ima zakonsku obavezu da preduzme sve organizacione i tehničke mere, koje su neophodne, da bi se moji podaci zaštitili od neovlašćene upotrebe i obrade, zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili neovlašćenih pristupa.

Share